Stora hållbarhetsvinster med Microsofts datacenter

 
 

Hybrid Cloud, Enterprise Security
16 nov 22 Författare: Björn Raunio

Såväl regulatoriska krav från myndigheter som kundefterfrågan på hållbara lösningar gör att allt fler företag i dag behöver följa upp och minska sin miljöpåverkan. För partners ökar detta incitamenten att gå från datacenter i egen regi till molnet, vilket ger stora hållbarhetsvinster, jämte kapade energikostnader och högre säkerhet.

För att världen ska klara klimatmålen och uppfylla Parisavtalet krävs en omfattande transformation som påverkar alla företag. När det gäller IT-infrastruktur, som på många andra områden, är hållbara lösningar i dag högt eftertraktade. Samtidigt innebär EU:s kommande krav på företags hållbarhetsrapportering att fler framöver måste kunna redovisa miljöpåverkan även inom leverantörskedjan.

Microsoft har byggt upp sitt svenska datacenter för att vara ledande ur hållbarhetsperspektiv. Vi bad Yalle Elehu, stabschef med särskilt ansvar för hållbarhet och datacenter på Microsoft i Sverige, berätta mer om vad det kan innebära för fördelar för partners med tanke på den utveckling som skisseras ovan.

Hur viktigt är hållbarhetsperspektivet för Microsofts datacenter?

– Microsoft har haft egna datacenter sedan 1989 och redan år 2007 påbörjade vi resan mot modulärt standardiserade datacenter som optimeras för att få ner energiförbrukningen. Vad som är viktigt att förstå när man jämför de datacenter vi har i dag med ett traditionellt datacenter är att vi pratar om en helt annan skala, det är flera hundratusen servrar i varje byggnad. Utrustningen är standardiserad och tätt installerad, med långt driven virtualisering. Det ger enorma skalfördelar och öppnar för långtgående optimering ur energisynpunkt likaväl som på andra områden.

– I dag har Microsoft också en global strategi att radikalt minska vår miljöpåverkan och vi vill föregå med gott exempel. Vi lägger därför ned mycket forsknings- och utvecklingsarbete på att minska våra datacenters miljöpåverkan. Här är det så klart en viktig faktor att minimera utsläppen av växthusgaser. Vi tittar då både på direkta och indirekta utsläpp från vår egen verksamhet, det som kallas Scope 1 och 2, samt utsläpp i leverantörskedjan, det som kallas Scope 3. Samtidigt har vi en bred ansats och fokuserar även på en rad andra miljöfaktorer utöver kodioxidavtryck, som till exempel vattenanvändning, avfall och biologisk mångfald.

Hur är ert svenska datacenter uppbyggt ur ett hållbarhetsperspektiv?

– Det har från första början och i alla hänseenden utformats för att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Sverige har exceptionellt fördelaktiga förutsättningar, med god tillgång på förnybar el och ett klimat som minskar behovet av kylning. Det är i Microsofts svenska datacenter som vi har nått absolut längst i våra ambitioner på hållbarhetsområdet. Till att börja med har själva byggnaden byggts för att certifieras enligt miljöstandarden LEED på guldnivå, vilket innebär att den uppfyller mycket höga krav vad gäller till exempel energianvändning, materialval och utformning.

– Sedan har vi byggt upp infrastrukturen med hänsyn till flera hållbarhetsaspekter. Till att börja med har vi designat för att minimera koldioxidutsläppen i Scope 1, 2 och 3. Detta inkluderar alltså tillverkning av allt som ingår i centret, transporter av det och vad som händer med uttjänt utrustning. Jämfört med att driva ett datacenter på egen hand kan våra kunder minska sitt koldioxidavtryck med upp till 98 procent. Det beror dels på att vi har ett avtal för leverans av grön el 24/7, vilket matchas timme för timme så att vi är garanterade att ständigt ha 100 procent förnybar energi. Sedan hänger det också ihop med hur effektivt vi utnyttjar energin i datacentret. Vi har utformat det för att minimera energibehoven även för allt annat än att drifta själva tekniken. Till exempel har vi ingen aktiv kylning (luftkonditionering) för kylningen av servrarna. Vi blåser bara in utomhusluft.

– Till sist tar vi också stor hänsyn till andra aspekter än koldioxidutsläpp, som avfall, där vi har ett globalt mål att nå noll avfall i våra datacenter till 2030. På sikt ser vi möjlighet att återvinna 90 procent av våra uttjänta komponenter och bearbeta 12 000 servrar per månad för återanvändning. Detta är också en viktig del i att minska klimatavtrycket i hela kedjan. Vi satsar även på att minimera vattenanvändningen och brukar inget vatten till kylning. Samtidigt återvinner vi regnvatten för sådant som toaletter och att reglera luftfuktigheten.

Hur kan de nya EU-reglerna om hållbarhetsrapportering påverka valen som partners gör?

– Många företag har redan tidigare velat få bättre koll på sin miljöpåverkan, men i och med de nya reglerna kring rapportering om icke-finansiella mål från och med 2024 kommer tusentals företag bara i Sverige att omfattas av nya krav. De kommer att behöva redovisa sina värdekedjeutsläpp av växthusgaser, vilket kommer att skapa stort tryck på alla som driver datacenter att kunna rapportera klimatavtryck nedbrutet på varje kund. Den nya transparensen innebär att en massa nya data ska tas fram, vilket blir ytterligare en fördyrande faktor. Som kontrast finns i Azure en färdig funktion som ger möjlighet för varje kund att se sitt eget avtryck för utsläpp i Scope 1, 2 och 3.

Ger Microsofts datacenter fördelar även vad gäller de kraftigt ökade elkostnaderna?

– I dag brottas partners som har en affärsmodell med eget datacenter med högre kostnader som kan leda till minskade marginaler. Det gäller inte minst skenande elkostnader. Som sagt realiserar vi i vårt svenska datacenter stora besparingar genom en långt driven energieffektivitet. Vi beräknar att det kan vara upp till 93 procent mer energieffektivt jämfört med ett eget datacenter. Den siffran talar för sig själv.

Och när det gäller säkerhet?

– Frågan du som partner bör ställa dig är i vilken mån du kan leva upp till alla de säkerhetskrav som kunderna ställer i dag. Här finns flera dimensioner. Dels handlar det om den rent fysiska säkerheten. Microsofts datacenter har ett omfattande skalskydd kring byggnader samt ett helt team som arbetar med hur vi ska klara av olika situationer, som naturkatastrofer eller illasinnade aktörers sabotage. Skulle ett campus gå ner kommer ett annat att ta över. Vi destruerar också alla databärande enheter (hårddiskar, minneschip, etc) på plats, för största möjliga säkerhet. Dels handlar det om skyddet mot cyberbrott som i dag sker på industriell skala och kan få förödande konsekvenser. Microsoft analyserar nio miljarder typer av hot på ett år och planerar att de närmaste fem åren investera 20 miljarder dollar bara på cybersäkerhet. Vi är certifierade enligt ett stort antal standarder och bygger in säkerheten i molnet från början, inklusive redundans.

Hur stärker fokuseringen på hållbarhet argumentet för partners att flytta upp i molnet?

– Transformationen till ett hållbart samhälle gör att vi i dag står inför många snabba förändringar. Nya lagar och krav på hållbarhetsområdet kommer att öka kostnaderna och minskar marginaler för den som vill fortsätta att tillhandahålla IT-infrastruktur med en affärsmodell som bygger på egna datacenter. Detta läggs till en situation där komponentbrist, kompetensförsörjning, ökade driftkostnader och säkerhetshot redan medför stora utmaningar. Alternativet är att lägga IT-infrastrukturen i Microsofts svenska datacenter och som partner istället fokusera på alla nya affärsmöjligheter som skapas i molnet. Det finns en enorm potential för partners att optimera tjänsterna och TD SYNNEX har dessutom ett omfattande partnerprogram som kan hjälpa på vägen.

Hör av dig till din kontakt på TD SYNNEX om du som partner vill veta mer om att flytta datacenter till Azure och vilka affärsmöjligheter som då öppnar sig.